پاسخ به نظر اکرم مایلی
 
اکرم مایلی       در تاریخ 95/10/04       ساعت 19:0      
درست چهارماه قبل از کنکور حذف رشته مدیریت اجرایی کار بسیار نسنجیده ای بود درخواست تجدید نظر دارم
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :