فايل رشته‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 98   98/04/30

تغییرات MBA: اضافه شدن 20 ظرفیت به نوبت دوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران (با همکاری سازمان مدیریت صنعتی) + 20 ظرفیت به موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی-زنجان