تأخیرهای پیاپی ثبت‌نام آزمون MSRT مرداد ۹۸   98/04/30

در حالی که قرار بود ثبت‌نام آزمون MSRT مرداد ۹۸ پس از یک‌بار تعویق از امروز آغاز شود، سامانه ثبت‌نام دچار مشکل شده است.