پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 94/03/29       ساعت 23:55      
برای زبان MBA چه منابعی رو پیشنهاد می کنید؟؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :